Ga naar de inhoud

Land

Taal

Voorwaarden

 • Definities
 • In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

  1. “Aanvaarding”: de aanvaarding door de Consument van het Aanbod, kwalificerend als een eenzijdige rechtshandeling in de zin van artikel 6:217 BW, waardoor een Overeenkomst in de zin van artikel 6:217 BW tot stand komt.
  2. “Overeenkomst”: een overeenkomst op afstand gesloten tussen Leverancier en Klant via een door Leverancier georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, zonder fysieke aanwezigheid van Partijen, waarbij tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  3. “Klant”: de Consument die aan Leverancier de opdracht geeft om Producten en/of Diensten te leveren.
  4. “Consument”: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  5. “Dag”: kalenderdag.
  6. “BW”: Nederlands Burgerlijk Wetboek.
  7. “Algemene Voorwaarden”: de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden.
  8. “Schriftelijk”: per post of e-mail.
  9. “Aanbod”: Producten en Diensten aangeboden door Leverancier, kwalificerend als de eenzijdige rechtshandeling van een aanbod in de zin van artikel 6:217 BW.
  10. “Partijen”: Leverancier en Opdrachtgever.
  11. “Product”: de producten die door Leverancier op de Website worden aangeboden.
  12. Bedenktijd : de termijn van 14 Dagen waarbinnen de Klant kosteloos en zonder opgave van redenen gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht, tenzij de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van Producten die op maat gemaakt volgens de specificaties van de klant.
  13. “Herroepingsrecht” : de mogelijkheid van de Klant om binnen de Bedenktijd de Overeenkomst te herroepen.
  14. “Dienst”: alle diensten die Leverancier in het kader van de Overeenkomst verricht in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen het vervoeren of bezorgen van het Product en/of het adviseren van Consumenten.
  15. "Leverancier": OPS. Clothing., gevestigd te Vught en met bezoekadres Dennenlaan 26, 5263 NR Vught (KvK 80228224).
  16. “Website”: de webshop van Leverancier waarop Producten en Diensten worden aangeboden die door Consumenten kunnen worden gekocht.

 • Identiteit van de Leverancier
 • OPS. Kleding

  Adres: Dennenlaan 26

  Postcode: 5263NR Vught, Nederland

  Telefoonnummer: +31654344771

  E-mailadres: contact@ops-clothing.com

  KvK-nummer: 80228224

  BTW-nummer: NL003409464B71


 • Toepasbaarheid
   1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, alle onderhandelingen tussen Leverancier en Opdrachtgever en op alle tussen Leverancier en Opdrachtgever gesloten of te sluiten Overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan.
   2. Voordat de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, wordt de inhoud van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
   3. Indien één van de bepalingen van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn , blijven de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden voor het overige volledig van kracht. Partijen zullen met elkaar in overleg treden teneinde ter vervanging een nieuwe bepaling overeen te komen, welke bepaling zoveel mogelijk zal overeenkomen met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

 • Wijzigingen
   1. Wijzigingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden worden eerst van kracht nadat deze uitdrukkelijk, Schriftelijk en vooraf door Partijen zijn overeengekomen.
   2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.1 behoudt Leverancier zich het recht voor om de inhoud van de Algemene Voorwaarden op elk moment te herzien en zal hij Opdrachtgever van eventuele wijzigingen op de hoogte stellen.

 • Bieden
   1. De Website bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten en hun kenmerken. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het Aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod binden Leverancier niet. Of er sprake is van een kennelijke vergissing en/of vergissing wordt uitsluitend door Leverancier bepaald.
   2. Elke omschrijving van de Producten en/of Diensten, dan wel de omschrijving bij het afronden van de bestelling, bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is welke rechten en plichten aan het sluiten van de Overeenkomst zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs van de Producten en/of Diensten;
  2. eventuele extra vracht-, bezorg- of portokosten;
  3. de wijze waarop de Overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. de termijn voor Aanvaarding van het Aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Leverancier de prijs garandeert;
  5. de wijze van betaling, levering, uitvoering en de termijn waarbinnen de Leverancier zich verbindt de Producten te leveren of de Diensten te verlenen;
  6. de wijze waarop Klant, voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, de door hem in het kader van de Overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst corrigeren; en
  7. de eventuele talen waarin, naast het Engels, de Overeenkomst kan worden gesloten.

 • De overeenkomst
   1. Een Overeenkomst tussen Leverancier en Klant komt tot stand na het aanbod van Leverancier en aanvaarding door Klant van dat aanbod.
   2. Indien Opdrachtgever het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Leverancier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de Aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze Acceptatie niet door Leverancier is bevestigd, kan Klant de Overeenkomst ontbinden.
   3. (Mondelinge) afspraken tussen Partijen, nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, komen eerst tot stand na Schriftelijke bevestiging daarvan door beide Partijen.
   4. Leverancier is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst tussenpersonen of derden in te schakelen.
   5. Opdrachtgever geeft Leverancier het recht de Overeenkomst in gedeelten uit te voeren en iedere deellevering afzonderlijk aan Opdrachtgever te factureren. Elke deellevering wordt aangemerkt als een afzonderlijke levering in de zin van deze algemene voorwaarden.
   6. Leverancier kan - binnen wettelijke kaders - verifiëren of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Leverancier op grond van deze verificatie goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering aanvullende voorwaarden te verbinden.
   7. Leverancier zal tijdens de uitvoering van de Overeenkomst in het bijzonder de volgende informatie, Schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, aan Klant meesturen:
  1. alle gegevens als bedoeld in artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden, tenzij deze gegevens al voor het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever zijn verstrekt;
  2. de wijze waarop cliënt klachten aan leverancier kan melden;
  3. informatie over garanties en service na totstandkoming van de Overeenkomst.
 • Adviezen
   1. De informatie en adviezen zoals vermeld op de Website van Leverancier zijn gebaseerd op regelmatig gebruik van de Producten onder normale omstandigheden, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
   2. De Leverancier zal enkel op uitdrukkelijk verzoek van de Klant gericht advies geven over de te leveren Producten.
   3. De door Leverancier op de Website verstrekte informatie en adviezen zijn van algemene en indicatieve aard en binden Leverancier niet.

 • Herroepingsrecht
   1. Uitgangspunt is dat de Producten van Leverancier beantwoorden aan de Overeenkomst en deugdelijk zijn. Opdrachtgever heeft hier recht op.
   2. Bij het kopen van Producten op afstand heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een termijn van 14 Dagen. De bedenktijd gaat in op:
  1. de dag van ontvangst van het Product door de Klant; of
  2. de dag waarop de Klant het laatste Product heeft ontvangen, indien de Klant in dezelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of
  3. de dag waarop Klant de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.

  Het herroepingsrecht kan ook worden gebruikt voordat de levering heeft plaatsgevonden.

  1. Het Herroepingsrecht is niet van toepassing op de Overeenkomst van Dienstverlening indien Leverancier met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Opdrachtgever of op verzoek van Opdrachtgever voor het verstrijken van de Bedenktijd al met zijn werkzaamheden is begonnen, of indien Opdrachtgever heeft verklaard afstand te doen van het Herroepingsrecht zodra Leverancier aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien de gesloten Overeenkomst voorziet in het leveren van Diensten, geldt het Herroepingsrecht gedurende 14 Dagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen.
  2. Het herroepingsrecht is uitgesloten ten aanzien van eventuele adviezen van de Leverancier en/of op de Website.
  3. Tijdens de Bedenktijd zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en al hetgeen daarbij wordt geleverd. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. De Klant dient de aard, kenmerken en werking van het Product te kunnen beoordelen. Daarom mag de verpakking verwijderd worden. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien een behandeling daarvan tijdens de Bedenktijd verder is gegaan dan nodig is om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen.
  4. De Klant die gebruik wenst te maken van het Herroepingsrecht is verplicht dit tijdig door middel van een ondubbelzinnige verklaring aan Leverancier te melden. De Klant kan voor een dergelijke ondubbelzinnige verklaring gebruik maken van het herroepingsformulier, dat te downloaden is op de Website.
  5. Leverancier bevestigt onverwijld de ontvangst van de opgave als vermeld in het vorige lid aan Opdrachtgever.
  6. Indien de Klant van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Leverancier ter beschikking stellen zodat Leverancier het Product binnen 14 Dagen na levering kan ophalen. hij heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, conform de door de Leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  7. Indien de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, zijn uitsluitend de kosten van terugzending van het Product voor rekening van de Klant.
  8. Binnen 14 Dagen na de opgave van de Klant zal de Leverancier, indien de Klant de aankoopprijs van het Product reeds had betaald, de aankoopprijs (inclusief de leveringskosten) terugbetalen door middel van hetzelfde betaalmiddel dat eerder door de Klant is gebruikt, behalve als de Klant uitdrukkelijk een andere betaalwijze heeft afgesproken.
  9. Indien de Klant binnen de Bedenktijd geen gebruik maakt van het Herroepingsrecht, wordt de Overeenkomst definitief.

 • De prijs
   1. De prijzen zoals vermeld op de Website zijn in Euro (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
   2. Leverancier heeft het recht om de prijzen van de Producten en/of Diensten op de Website te allen tijde aan te passen.
   3. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan in het verleden door Leverancier verstrekte bonussen of kortingen.

 • Levering en uitvoering
   1. Als plaats van levering geldt het adres dat Opdrachtgever aan Leverancier kenbaar heeft gemaakt.
   2. Leverancier zal geplaatste bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 Dagen na totstandkoming van de Overeenkomst leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en eventueel recht op vergoeding van de geleden schade nadat Opdrachtgever Leverancier een aanmaning heeft gestuurd en hem in gebreke heeft gesteld.
   3. De door Leverancier opgegeven levertijd gaat eerst in nadat Leverancier de opdracht Schriftelijk heeft bevestigd. De leveringstermijnen zijn geheel vrijblijvend, maar Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen en al het mogelijke doen om levering binnen de overeengekomen termijn te realiseren.
   4. In geval van ontbinding conform artikel 10.2 zal Leverancier het reeds door Klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 Dagen na ontbinding, terugbetalen.
   5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging aan de Klant bij Leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   6. Uitstel van een leveringstermijn op verzoek van de Klant kan slechts plaatsvinden met uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van de Leverancier, op voorwaarde dat de Klant het aan de Leverancier verschuldigde bedrag betaalt vóór de aanvankelijk overeengekomen leveringsdatum en op voorwaarde dat de kosten en verliezen verbonden aan de vertraging zijn voor rekening van Opdrachtgever, in welk geval de door Leverancier aan Opdrachtgever verstrekte kostenspecificatie bindend is voor Opdrachtgever.
   7. Indien de Klant de Producten niet afneemt wanneer deze op de leveringsdatum voor het eerst door de Leverancier worden aangeboden, is de Leverancier gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant. Leverancier zal de Producten niet eerder aan Klant ter beschikking stellen dan nadat de extra kosten voor transport en opslag volledig door Klant zijn betaald. Indien de Producten niet binnen 30 Dagen na de oorspronkelijke leveringsdatum door Klant zijn opgehaald, heeft Leverancier het recht om, na het sturen van een aanmaning, de Producten te vernietigen of een andere bestemming voor te zoeken. Opdrachtgever heeft ter zake niet het recht om een ​​vordering in te dienen tegen Leverancier. De eventuele opbrengst van de herverdeling wordt na aftrek van de daarmee verband houdende kosten met de Opdrachtgever verrekend, onverminderd het recht van de Leverancier om de volledige overeengekomen prijs te vorderen.


 • Betaling
   1. De op de Website bestelde Producten worden direct na afronding van de bestelling betaald door middel van een betaalmethode zoals vermeld op de Website, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.
   2. Klant is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens op de Website onverwijld aan Leverancier te melden.
   3. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij in verzuim nadat hij door Leverancier is gewezen op de te late betaling en Leverancier Opdrachtgever een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Indien Opdrachtgever niet binnen deze 14-dagen-termijn aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtgever over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd als bepaald in artikel 6:119 BW en is Leverancier gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
   4. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen, strekken alle betalingen van Opdrachtgever, op welke wijze dan ook, eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de hoofdsom van de onbetaalde facturen.
   5. Indien Opdrachtgever in verzuim is of in geval van liquidatie, (aanvrage van) faillissement, wordt de wettelijke schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen ( WSNP ) verleend aan opdrachtgever, opdrachtgever ondercuratelestelling , beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever wordt gesteld, zijn alle openstaande bedragen die opdrachtgever aan leverancier verschuldigd is, direct opeisbaar.

 • Klachten
   1. Opdrachtgever is verplicht de door Leverancier geleverde Producten direct bij aflevering te controleren op conformiteit. Opdrachtgever zal tevens nagaan of kwaliteit en kwantiteit van de geleverde Producten overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
   2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 3 Dagen nadat Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Leverancier.
   3. Eventuele klachten over door Leverancier verzonden facturen dienen binnen 5 Dagen na factuurdatum aan Leverancier kenbaar te worden gemaakt.
   4. Bij Leverancier ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Leverancier binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
   5. In geval van een klacht in de zin van dit artikel dient Leverancier binnen 5 Dagen na melding daarvan door Klant in de gelegenheid te worden gesteld door Klant de gegrondheid van de klacht nader te onderzoeken.
   6. Klachten worden niet in behandeling genomen indien:
  1. er sprake is van geringe afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, materiaal, afmetingen, kleur en andere afwijkingen die in de branche toelaatbaar worden geacht;
  2. er is een kleine afwijking van het Product van een afbeelding op de Website;
  3. er is een verkeerde en/of andere verwachting van de Klant, terwijl de Dienst is uitgevoerd in overeenstemming met de instructies van de Klant, zoals vastgelegd in de Overeenkomst;
  4. het aantal en/of volumes van Producten of de door de klant bestelde Producten zijn onjuist;
  5. de Klant het Product zelf heeft gerepareerd of aangepast of het Product door derden heeft laten repareren of aanpassen;
  6. de Klant gebruikt het Product niet in overeenstemming met een handleiding en/of gebruiksaanwijzing;
  7. het geleverde Product is blootgesteld aan abnormale omstandigheden, in de ruimste zin van het woord, of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van de Leverancier is behandeld;
  8. de klachten, al dan niet terecht, buiten de garantietermijn worden ingediend.
  1. Opdrachtgever zal Leverancier in ieder geval 4 weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
  2. In geval van terechte klachten staat het de Leverancier vrij om te kiezen tussen een kosteloze vervanging van de geleverde Producten of het herstel van de geleverde Producten of het terugbetalen van het bedrag van de geretourneerde Producten zonder enige bijkomende kosten te moeten betalen aan de Klant, met uitsluiting van iedere andere (aanvullende) aansprakelijkheid tot vergoeding van eventuele schade van Opdrachtgever.
  3. Retournering van Producten (buiten de Bedenktijd) is alleen mogelijk na Schriftelijke toestemming van Leverancier, doch voor rekening en risico van Opdrachtgever. Een door Leverancier gegeven toestemming houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in.
  4. Een door Leverancier goedgekeurde retourzending dient binnen 10 Dagen na ontvangst van de goedkeuring plaats te vinden. Opdrachtgever zal de retourzending binnen deze termijn ter beschikking stellen voor afhaling conform de instructies van Leverancier.
  5. In geval van een recall is Opdrachtgever verplicht mee te werken aan de instructies en/of procedures opgelegd door Leverancier en/of diens toeleveranciers.
  6. Leverancier verstrekt Opdrachtgever uitsluitend de garantie zoals vermeld in dit artikel en de op de Website geplaatste garantieverklaring, tenzij Schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.
  7. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot enig advies zoals verstrekt door de Leverancier.

 • Eigendomsvoorbehoud
   1. Zolang de Klant niet volledig heeft voldaan aan enige verplichting jegens de Leverancier, blijven de geleverde Producten eigendom van de Leverancier en komen voor rekening en risico van de Klant in de zin van artikel 3:92 BW. Opdrachtgever wordt in dat geval geacht de Producten voor Leverancier te houden tot het moment waarop hij volledig aan zijn verplichtingen jegens Leverancier heeft voldaan.
   2. Zolang de juridische eigendom van de Producten niet op Klant is overgegaan, is Klant niet gerechtigd de Producten te vervreemden, te verhuren, te leasen of op enigerlei wijze te bezwaren.
   3. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren.
   4. Indien de Klant in verzuim is wegens het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen jegens de Leverancier, is de Klant verplicht om de Producten die eigendom zijn van de Leverancier op zijn eerste verzoek ter beschikking te stellen. De Leverancier heeft het recht om de gebouwen van de Klant te betreden of te doen betreden om de Producten in bezit te nemen.
   5. Opdrachtgever verplicht zich de belangen van Leverancier in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. Opdrachtgever verplicht zich deze rente in geval van calamiteit te vergoeden en zijn vordering op zijn verzekeraar(s) op eerste verzoek aan Leverancier te cederen.

 • Aansprakelijkheid
   1. In geval van toerekenbare tekortkoming zijnerzijds is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (excl. BTW) van de betreffende Overeenkomst of, indien deelleveringen zijn overeengekomen, de netto factuurwaarde (excl. BTW). ) van de deellevering met betrekking tot de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Leverancier wordt gedekt.
   2. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie, immateriële schade, vermogensschade en letselschade, met inbegrip van alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin van het woord.
   3. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door Leverancier verstrekte adviezen en informatie. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch voor directe schade, noch voor indirecte schade ontstaan ​​door of in verband met zijn adviezen en/of informatieverstrekking.


 • Overmacht
   1. In geval van een toerekenbare tekortkoming van de Leverancier in de nakoming van de Overeenkomst, welke tekortkoming het gevolg is van overmacht, is de Leverancier gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en is hij derhalve niet gebonden aan enige levertijd. . De opdrachtgever heeft in geen geval recht op vergoeding van enige geleden schade.
   2. Onder een niet toerekenbare tekortkoming van de Leverancier wordt mede verstaan ​​elke omstandigheid die buiten de redelijke macht van de Leverancier komt - ook al was deze ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst reeds te voorzien - dat nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt, daaronder in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen:
  1. schade als gevolg van natuurrampen en/of barre weersomstandigheden (stormschade);
  2. oorlog, oorlogsgevaar en/of enige andere vorm van gewapend conflict, terrorisme of de dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen daaronder begrepen, die de levering van goederen of grondstoffen belemmert;
  3. stakingen, gedwongen bedrijfssluitingen, oproer en elke andere vorm van verstoring en/of belemmering veroorzaakt door derden, waardoor de levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;
  4. verlies of beschadiging van goederen tijdens transport;
  5. ziekte van een of meer moeilijk vervangbare medewerkers;
  6. wetgevende of bestuurlijke maatregelen van overheidswege die leveringen belemmeren, waaronder in- en uitvoerverboden;
  7. aan Leverancier opgelegd verbod of belemmering van levering door organisaties, instellingen, groepen of contractuele samenwerkingsvormen waarbij Leverancier is aangesloten of waarvan hij deel uitmaakt;
  8. gebrek aan en/of storingen aan transportmiddelen, productieapparatuur of energievoorziening;
  9. brand of ongevallen in het bedrijf van Leverancier;
  10. niet of niet-tijdige levering aan de Leverancier door zijn eigen leveranciers;
  11. stagnatie in de aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie;
  12. epidemie en/of pandemie.
  1. In geval van overmacht zal Leverancier de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke situatie.
  2. Indien Leverancier door een tijdelijke overmachtsituatie die langer dan drie maanden duurt of een blijvende overmachtsituatie niet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst Schriftelijk op te zeggen. Alle verplichtingen die reeds zijn nagekomen onder de Overeenkomst zullen naar verhouding worden afgewikkeld, zonder dat Partijen elkaar verder iets verschuldigd zullen zijn.

 • Intellectueel eigendom
   1. De inhoud, het uiterlijk en de lay-out van de website van de leverancier, evenals alle afbeeldingen, teksten en andere elementen op de website, vallen onder het auteursrecht van de leverancier. Vermenigvuldiging of openbaarmaking is niet toegestaan ​​zonder uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van Leverancier.
   2. De schade die is ontstaan ​​als gevolg van een inbreuk op het auteursrecht komt voor vergoeding in aanmerking.

 • Derden en overdracht en overdracht van rechten en verplichtingen
   1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst of één of meer van zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Leverancier. Een beperking van de overdraagbaarheid van rechten en verplichtingen als bedoeld in dit artikel heeft naast verbintenissenrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 BW.
   2. Leverancier is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan een derde.

 • Gegevensbescherming
 • Leverancier gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en zal handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door de Leverancier, zie het Privacybeleid op de Website.


 • Geschillen
   1. Op deze Algemene Voorwaarden, alle onderhandelingen, Aanbiedingen en Overeenkomsten met Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter die bevoegd is naar Nederlands recht.

  We hebben uw artikelen voor een beperkte tijd gereserveerd!

  Winkelmand

  Je winkelwagen is momenteel leeg

  Winkel nu