Ga naar de inhoud

Land

Taal

Privacybeleid

OPS. Clothing, gevestigd aan Dennenlaan 26, 5263 NR Vught, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

OPS. Kleding geeft om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze webshop te laten draaien, onze dienstverlening te kunnen leveren en te verbeteren en wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van OPS. Kleding zorgt ervoor. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 6 december 2021. Het publiceren van een nieuwe versie maakt alle voorgaande versies ongeldig.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens wij over u hebben verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en wat uw rechten zijn met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon waarvan de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid staan.

OVER DE GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De categorieën van persoonsgegevens die we verwerken, hoe we ze verwerken, waar we ze verwerken of laten verwerken, en wie er toegang toe heeft, staan ​​hieronder beschreven.

 • CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS
 • Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken of laten verwerken:

  • voor- en achternaam;
  • geslacht;
  • adres en woonplaats;
  • telefoon nummer;
  • e-mailadres;
  • gegevens over uw maat en voorkeuren;
  • financiële gegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

 • BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met onze contactpersoon, dan verwijderen wij deze informatie.

 • GEANONIMISEERDE GEGEVENS
 • Gegevens die onze website anoniem verzamelt, worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld alleen uw IP-adres, internetbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. De website gebruikt alleen functionele cookies waarvoor geen toestemming nodig is.

 • DERDEN
 • WEBSHOP-SOFTWARE

  Wij hebben onze webshop ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van onze dienstverlening worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons technische en andere ondersteuning te bieden; zij zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. Shopify dient op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten passende beveiligingsmaatregelen te treffen. Alle in dit privacybeleid genoemde waarborgen over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de diensten van derden waarvan Shopify gebruik maakt.

  BETALINGSVERWERKERS

  Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van betaalplatformen. Deze platforms verwerken uw naam, adres, woonplaats en uw betaalgegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

  VERZENDING & LOGISTIEK

  Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u af te leveren. Voor leveringen maken wij gebruik van de diensten van externe vervoerders. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats met deze vervoerders delen. De vervoerder gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Als de vervoerder gebruik maakt van onderaannemers, verstrekt zij uw gegevens ook aan deze partijen. Alle in dit privacybeleid genoemde waarborgen over de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderaannemers die de vervoerder inschakelt.

  DOEL EN GRONDSLAG GEGEVENSVERWERKING

 • ALGEMEEN DOEL VAN DE VERWERKING
 • We gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze diensten zoals hierboven beschreven, waaronder:

  • contact opnemen na een contactverzoek;
  • het opstellen van offertes en overeenkomsten;
  • het uitvoeren van de gesloten overeenkomst;
  • het leveren van onze producten of diensten;
  • facturatie en administratieve doeleinden;
  • u op de hoogte brengen van wijzigingen in onze producten of diensten;
  • versturen van de nieuwsbrief; en/of
  • het optimaliseren, verbeteren en beveiligen van de werking van de webshop en website.

  Wij gebruiken uw gegevens niet voor gerichte of andere marketing, tenzij u een bestaande klant bent of wij uw toestemming hebben verkregen voor het versturen van de nieuwsbrief of andere direct marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan hierboven beschreven of om aan onze administratieve en wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal gehouden tot geheimhouding en gegevensbescherming op grond van onze verwerkersovereenkomst met hen, een eed of wettelijke verplichting.

  In bepaalde gevallen kan er ook een wettelijke verplichting op ons rusten om uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In dat geval zijn wij verplicht uw gegevens te delen, maar zullen wij ons binnen de beschikbare wettelijke mogelijkheden hiertegen verzetten.

 • RECHTSGRONDSLAG/GRONDSLAGEN
 • Het verwerken van uw persoonsgegevens is in beginsel noodzakelijk voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst. Als het verwerken van uw persoonsgegevens niet nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, vragen wij uw toestemming voor de gegevensverwerking. In sommige gevallen kan de verwerking ook nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een ​​algemeen gerechtvaardigd belang te beschermen. In dat laatste geval zullen wij altijd ons belang afwegen tegen uw privacybelang.

 • BEWAARTERMIJN
 • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Op grond van toepasselijke wettelijke vereisten dienen wij facturen en financiële of andere administratieve persoonsgegevens minimaal zeven (7) jaar na vastlegging te bewaren. We zullen deze gegevens dus bewaren zolang de toepasselijke periode duurt.

  BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

  Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ter bescherming van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups en soortgelijke maatregelen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon.

  JOU RECHTEN

  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke rechten u heeft en hoe u zich daarop kunt beroepen.

  U ontvangt alle kopieën en reproducties van gegevens in een gangbaar elektronisch formaat of op verzoek schriftelijk. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op uw verzoek(en). Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Onderstaande verzoeken kunt u te allen tijde bij ons indienen en wij zoeken graag samen met u naar een oplossing. U kunt uw verzoek(en) indienen bij onze contactpersoon. Als u echter vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een oneigenlijke manier gebruiken, heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • RECHT VAN TOEGANG
 • U kunt inzage krijgen in de gegevens die wij over u (laten) verwerken of naar u herleidbaar zijn.

 • RECHT VAN RECTIFICATIE
 • U mag de gegevens die wij over u (laten) verwerken of naar u herleidbaar zijn, laten corrigeren.

 • RECHT OP VERWIJDERING
 • In bepaalde gevallen kunt u de gegevens die wij over u (laten) verwerken of tot u herleidbaar zijn, zonder onredelijke vertraging laten wissen. Als uw verzoek wordt ingewilligd, verbinden wij ons ertoe alle gegevens die we over u hebben verzameld te verwijderen. We moeten echter bepaalde wettelijke bewaartermijnen in acht nemen die de onmiddellijke verwijdering van deze gegevens kunnen verhinderen. Als deze redenen van invloed zijn op de verwijdering, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

 • RECHT OP BEPERKING VAN VERWERKING
 • U mag in bepaalde gevallen beperkingen opleggen aan de gegevens die wij over u (laten) verwerken of naar u herleidbaar zijn.

 • RECHT OP DATAPORTABILITEIT
 • In bepaalde gevallen kunt u de gegevens die wij over u (laten) verwerken of naar u herleidbaar zijn, laten verwerken door een andere partij.

 • RECHT VAN BEZWAAR EN ANDERE RECHTEN
 • Tot slot kunt u te allen tijde uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken en in voorkomende gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van OPS. Kleding. Als u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken en de uitkomst van uw bezwaar afwachten. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij u kopieën en/of reproducties verstrekken van de gegevens die wij (laten) verwerken en daarna de verwerking definitief staken.

  Ook heeft u het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Maar als u denkt van wel, neem dan contact op met onze contactpersoon.

  WEBSITES VAN DERDEN

  Het klikken op links van websites van derden die op onze website worden weergegeven of het volgen van de gegeven instructies kan vervolgens leiden tot het verzamelen van gegevens. We hebben geen controle over gegevens die met of zonder toestemming zijn verzameld via advertenties of websites van derden. Wij verwijzen u naar de privacyverklaringen van de respectievelijke websites van deze derden.

  WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

  We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid van invloed is op de manier waarop wij gegevens over u verwerken die al zijn verzameld, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

  CONTACT

 • OPS. Kleding
 • Dennenlaan 26, 5263 NR Vught, Nederland

  contact@ops-clothing.com

  We hebben uw artikelen voor een beperkte tijd gereserveerd!

  Winkelmand

  Je winkelwagen is momenteel leeg

  Winkel nu